,

عیب‌یابی و تعمیرات عمومی کولر گازی (اسپیلت)

نمایندگی تعمیر و سرویس کولر گازی

عیب یابی و تعمیرات عمومی کولر گازی:

عیب ۱: هیچ یک از قسمت های کولر گازی کار نمی کند؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ محل مورد استفاده برق ندارد

-۲ سه شاخه معیوب است

۳ – سیمهای برق ورودی کولر معیوبند

-۱ با ولت متر برق پریز یا محل مورد استفاده کولر را تست کنید . اگر برق نباشد عیب از سیم کشی داخلی یا قطع برق می باشد

-۲ دو شاخه را باز و صحیح بودن اتصالات آن را بازدید کنید اگر اتصالات آن ناقصیا قطع باشند اتصالات را کامل کنید تا عیب بر طرف شود

-۳ سیم های رابط را می توانید تست کنید.

عیب ۲: موتور پروانه کار می کند ولی کمپرسور کار نمی کند و کولر سرما ندارد ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ ترموستات خراب است

-۲ سیم های رابط ترموستات معیوبند

-۳ سیم های رابط موتور اصلی معیوبند

-۴ موتور معیوب است

-۱ پس از قطع برق کولر ، سیمهای وصل شده به ترموستات را از کنتاکت های ترموستات جدا کنید آنگاه دستگاه اهم متر را به دو کنتاکت ترموستات وصل می کنند ، اگر عقربه اهم متر حرکت کرد ترموستات سالم است ، در غیر این صورت ترموستات معیوب است

. -۲ سیمهای ترموستات را تست کنید اگر معیوبند ، عوضکنید تا عیب برطرف شود

-۳ کولر را از برق جدا کنید سیم های رابط موتور را از فیش مربوطه در موتور جدا کنید و تست کنید که سیم آن قطع یا فیش برق آن خراب شده اگر سیم معیوب است تعویض کنید .

-۴ با دستگاه اهم متر سه پایه کمپرسور را تست کنید اگر به هم راه دهند موتور سالم است و برای اطمینان آن را

جداگانه با یک خازن سالم به برق متصل کنید

 

عیب ۳: کولر سرما ندارد ، موتور پروانه یا موتور اصلی کار نمی کند و گاهی صدای لرزه به خود می گیرد ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ خازن مربوط به سیم پیچ ضعیف است

-۲ سیم های رابط خازن معیوب یا اتصالات

آن ناقصاست

-۳ موتور خراب است

-۱ کولر را از برق خارج کنید ، خازن را از مدار خارج و تست کنید دقت کنید ، اگر خازن خراب است عوض

کنید تا عیب بر طرف شود .

-۲ سیم های رابط خازن و اتصالات آن را پس از خارج کردن کولر از برق و دشارژ خازن ، تست کنید . اگر

سیم ها معیوبند ، عوضکنید و چنانچه اتصالات آنها ناقصاست اتصالات را کامل کنید.

-۳ برای رفع این عیب ابتدا موتور را جداگانه به کار بیاندازید اگر موتور کار نکند احتمالاً موتور خراب است .

برای کسب اطمینان بیشتر لوله های رفت و برگشت را از کمپرسور جدا کنید آن گاه مجدداً موتور را به کار اندازید ، چنانچه در این حالت اگر موتور کار کند موتور سالم است ، با آمپر متر مقدار شدت جریان موتور را نیز اندازه بگیرید اگر شدت جریان مناسب باشد و در حالی کمپرسور کار می کند انگشتتان را به دهانه لوله رفت قرار دهید چنانچه باد انگشتان را دفع نموده و خللی در وضعیت فشار پیش نیاید عیب از گرفتگی لوله ها به خصوص لوله مویی می باشد ولی اگر پس از آزاد ساختن لوله های رفت و برگشت کمپرسور ، موتور کار نکند موتور معیوب است و باید تعویضشود

 

عیب ۴: اجزای کولر کار می کند و سرما نیز خوب است ولی در دور تند کولر کار نمی کند ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ کلید مربوط به دور تند کلید چند وضعیتی معیوب است

-۲ سیم رابط بین دور تند موتور پروانه ها و کلید مربوط به آن معیوب است

.۱ کلید مربوط به دور تند کلید چند وضعیتی را شناسایی نموده آن را تست کنید اگر کلید معیوب است آن را تعمیر یا تعویض کنید تا عیب برطرف شود .

-۲ سیم یاد شده را تست کنید اگر معیوب است عوضکنید و چنانچه اتصالات آن کثیف یا ناقصاست اتصالات را کامل و محکم کنید تا عیب برطرف شود

.عیب ۵: موتور پروانه به خوبی کار می کنند ولی کمپرسور کم کار می کند محیط به نحو مطلوب خنک نمی شود ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ درجه ترموستات در حالت کم قرار دارد

-۲ فیلتر های خروجی هوا کثیف هستند

-۳ ترموستات تنظیم نیست یا خراب است

-۱ درجه ترموستات را روی حالت مناسب قرار دهید

-۲ فیلتر های خروجی هوا را به خوبی تمیز کنید تا عیب برطرف شود

-۳ ترموستات را تنظیم کنید یا تعویضکنید

عیب ۶: مدت کار کمپرسور طولانی تر است موتور پروانه ها در تمام حالت به خوبی کار می کنند سرما کم است ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ کندانسور کثیف و در معرضآفتاب است

-۲ گاز کولر کم شده است

– ۳ کمپرسور از فشار افتاده است

-۱ اگر کندانسور کثیف است آنرا به دقت و با احتیاط تمیز کنید و برای آن سایه بان بگذارید

-۲ میزان گاز کولر را کنترل کنید اگر گاز کولر کم است پس از بررسی علت ، مقدار گاز را تکمیل کنید تا

عیب برطرف شود .

-۳ ممکن است فشار موتور کم شده باشد پس از آزاد کردن لوله های خروجی و ورودی ، میزان فشار

موتور را تست کنید اگر موتور از فشار افتاده باشد آن را تعمیر یا عوضکنید.

عیب ۷: سرمای کولر خوب است ولی به هنگام کار صدای ناهنجاری از آن به گوش می رسد ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱-محل قرار گرفتن کولر نامناسب است

– ۲ پیچهای کانالها ، دریچه های هوا و یا سایر قسمت ها شل شده اند

-۳ پروانه ها به بدنه می سایند

-۱ محل قرار گرفتن کولر را تنظیم کنید

-۲ شل شدن پیچهای قسمت های مختلف کولر را بازدید کنید اگر پیچهای قسمت های مختلف شل

شده باشند آنها را تا حد قابل قبول سفت کنید تا عیب برطرف شود .

-۳ حرکت پروانه ها را در نظر بگیرید اگر در اثر شل شدن پیچ ها و یا تراز نبودن کولر به بدنه می سایند

– پیچهای کمپرسور شل شده اند

۵ – لاستیک های لرزه گیر موتور خراب شده اند

-۶ لوله ها به هم یا به بدنه می سایند

علت را بررسی کرده عیب را شناسایی و برطرف کنید

-۴ پیچهای کمپرسور را بازدید کنید اگر شل شده اند آنها را سفت کنید تا عیب برطرف شود

-۵ لاستیک های لرزه گیر موتور را بازدید کنید اگر خراب شده اند عوض کنید.

-۶ وضعیت لوله ها را بررسی کنید اگر به هم یا به بدنه می سایند علت را شناسایی و رفع کنید .

عیب ۸: کمپرسور و موتور پروانه کار می کنند ولی بخشی از اواپراتور برفک می زند در کل سرمای کولر کم شده است ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱ – گاز کولر کم شده است

-۲ داخل لوله ها کثیف هستند

-۳ صافی اواپراتور یا بیرون اواپراتور کثیف است

-۴ لاستیک های لرزه گیر کمپرسور خراب شده اند

-۵ کمپرسور معیوب است

-۱ میزان گاز کولر را کم کنید اگر کم شده است به اندازه کافی اضافه کنید تا عیب بر طرف شود .

-۲ لوله مویی یا فیلتر کثیف شده باشند پس سیستم را شستشو داده و سپسبه کولر گاز تزریق کنید

-۳ صافی و اواپراتور را تمیز کنید تا عیب بر طرف شود

-۴ لاستیک های لرزه گیر کمپرسور را بازدید کنید اگر خراب هستند عوضکنید

-۵ اگر عیب از علت های قبلی نباشد عیب از خرابی قسمت های داخلی کمپرسور می باشد در این

صورت کمپرسور را تعمیر یا عوضکنید تا عیب بر طرف شود .

عیب ۹: به محض اینکه کولر را روشن می کنیم فیوز محل استفاده عمل می کند ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱ – سیمهای برق در جایی به هم اتصال یافته اند

-۲ خازن ها اتصال کوتاه کرده اند

-۳ موتور اصلی خراب است

-۴ موتور پروانه ها ( فن ) معیوب است

۵ – سیم کشی غلط است

-۱ تمامی مسیرهای سیم های رابط برق کولر را بازدید کنید چنانچه سیم ها یا کنتاکت های اتصال آنها

به هم چسبیده باشند آنها را از هم جدا کنید تا عیب بر طرف شود .

-۲ پس از خارج کردن کولر از برق خازن ها را تست کنید اگر خرابند عوضکنید

-۳ اتصالات موتور اصلی را از ترمینال موتور جدا کنید آنگاه کولر را به برق وصل نموده و آنرا روشن

نمایید اگر فیوز قطع نکرد عیب از موتور اصلی است آن را تعویضکنید

-۴ پس از خارج کردن کولر از برق اتصالات برق موتور پروانه ها ( فن ) را جدا تست کنید

-۵ اگر سیم کشی کولر جابجا شده باشد ممکن است سیم کشی و اتصالات کنتاکت ها در کلید و یا

جاهای دیگر اتصال کوتاه شده باشد پس سیم کشی و اتصالات صحیح آنها را کنترل کنید

عیب ۱۰ : کولر به بدنه برق می دهد ؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

-۱ سیمهای رابط برق لخت شده و به بدنه اتصال کرده اند

-۲ کنتاکت های اتصال جریان برق قطعات الکتریکی

از قبیل کلید ترموستات و… به بدنه اتصال یافته اند

– ۳ برق از سیم پیچهای کمپرسور به بدنه سرایت می کند

-۱ تمامی مسرهای سیمهای رابط را از نظر لخت شدن و اتصال یافتن به بدنه به دقت بازدید کنید یا بعد

از سرویس کولر هنوز خشک نشده است چنانچه عیبی در آنها مشاهده کردید بر طرف سازید

-۲ چگونگی اتصال کنتاکت های قطعات الکتریکی یاد شده را به دقت بازدید و کنترل کنید اگر کنتاکتی به بدنه اتصال نموده باشد آن را از بدنه جدا نمایید تا عیب بر طرف شود

-۳ اتصالات برق کمپرسور را از آن آزاد ساخته و سپسکولر را به برق وصل کرده و آن را روشن کنید

اگر بدنه برق نداشته باشد عیب از موتور اصلی است پس موتور اصلی را عوض کنید

 نمایندگی تعمیرات کولر گازی

 نمایندگی تعمیرات کولر گازی در غرب تهران _ نمایندگی تعمیرات کولر گازی در شرق تهران نمایندگی تعمیرات کولر گازی در شمال تهران

تیم پشتیبان سرویس نمایندگی تعمیرات  کولر گازی 

 الجی – سامسونگ – اجنرال – جنرال – وستینگهاوس – ویرپول – پاناسونیک – بوش – میدیا – کریر – توشیبا

تلفن:

         ۲۲۷ ۹۹ ۲۲۸ـــ۰۲۱ نمایندگی شمال  تهران

        ۶۸ ۱۹ ۱۳ ۳۳ـــ۰۲۱ نمایندگی مرکزی تهران

        ۱۷ ۹۰ ۸۵ ۴۴ـــ۰۲۱ نمایندگی غرب تهران

        ۹۶ ۱۵ ۴۹ ۷۷ـــ۰۲۱ نمایندگی شرق تهران

نظر شما راجع به این مطلب چیست؟‌
۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره
(2 رای, متوسط: 5.00 از 5)
Loading...
0 دیدگاه‌ها

ارسال یک دیدگاه

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
برای ارسال دیدگاه راحت باشید!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *